Yon sèl papa…

Lè papam mouri, bagay sa pat bon pou mwen ditou, ditou. Sete premye nèg m te renmen nan lavim. Depim piti, li aprann mwen se kapon ki bay, brav se nan lari sa mouri. Li tèlman di sa, li mouri nan kabann li. Li fin bwè kafe li epi li jetel. Li lage tout moun nèt nan cho. M pat janm imajine gen manman san papa. Nan tèt mwen, youn pa mache san lὸt. Lè manmanm choutem, m pa gen papa poum al kouri jwen ankὸ. Pa gen moun ki din sispann fè bri ankὸ. Nou te mèt ap kraze kay la, zafè nou.

M sonje yon jou, m di m sonje papam, gen yon kὸlèg mwen ki dim, kite papam an repo. Se pa bagay ou di moun, men se pi bon bagay li te jwen pou li dim. Men, m pat fache. Paske bagay yo rele papa, se nan rèv li ka wè sa. E menm la ankὸ. M te konprann ke li pat ka konprann sa map pale a, paske li pa konnen li. M paka jije reaksyon li.

M tèlman fè kὸlè ak nèg sa. M sispann konte. Si yon gason ta manke mande pou mwen lakay la, m nan pwoblèm pou dizan. Gen yon zanmi gasonm ki te pase lakay la pou pran yon liv. Pandan map pale ak tinèg la, papam wè nou fè twὸp tan ap pale, li rele bare vὸlè. Li di manmanm anmwey, men vὸlè nan lakou a. Manmanm ki pa konnen, gentan kouri, rale wὸch.  Mezanmi, m te tèlman wont, m pat jwen fὸs poum te leve pyem al kondwi tigason an. Map ekri sa la, m wont toujou.

Premye fwa papam wè chèn na pyem, li taka koupe pyem jete. Mezanmi. M santi se lesyèl ki te tonbe sou tèt mwen, tèlman li te fache. Depim al nan fèt se tou rete deyὸ, paske baryè lakay li pa ouvri lanwit. Men, anvan male nan fèt sa tou, se gwo preparasyon, gwo dosye. Al dil map soti, lap dim depi manmanm dakὸ, m mèt ale. Lè manmi fin dakὸ, li di nenpὸt sa ki rive m se sou kont manmanm paske li pat voyem.

Nan pwen nèg te kwè nan lekὸl konsa. Toujou gen yon kὸb kap tonbe nan menm pou pase lekὸl. Li pap gade kanè a non, li ap gade mwayèn nan. Epi men lajan. Fèt mwen menm, se pa pale. Depi jen, li gentan ap kleronnen nan tout kay la ke fen jiyè se fèt mwen. Li pap janm pran tan al achte yon kado non, men li ap banm kὸb la poum achte sam vle. Lèm te piti, li te konn achte kola kouwὸn pou mwen. M te konn vale kola kon sam pa konnen. Alὸs, se pa kὸb la non ki te pi enpὸtan, se jan li te pran tout bagay pitit li pou bagay serye. M pa konnen kisam ta bay poum fè kὸlè ak li jodia.

 

FB_IMG_1457876963886

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.